Vận chuyển công nghiệp
40.55
+0.41 (1.03%)
Mở cửa: 40.37 Cao: 40.80 Thấp: 39.76 Cao 52 tuần: 46.07 Thấp 52 tuần: 39.74
Khối lượng: 1,896,710 Khối lượng BQ: 2,063,158.65 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
ARM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
CII 30.55 +0.45 (1.50%) 1,506,740 46,030,905.49
DDM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DDM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DVP 72.10 0.00 (0.00%) 290 20,909.00
DXP 12.60 -0.40 (3.08%) 1,800 22,680
DXP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
GMD 26.95 +0.05 (0.19%) 16,710 450,334.52
HCT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HHG 1.80 0.00 (0.00%) 15,240 27,432
HMH 10.90 -0.10 (0.91%) 55,301 602,780.90
HTV 15.75 +0.15 (0.96%) 10 157.50
ILC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MAC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
NOS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PJC 30.70 -3.40 (9.97%) 1,100 33,770.00
PRC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PSB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PSP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PTS 5.70 +0.30 (5.56%) 200 1,140
SFI 31.50 +2.00 (6.78%) 660 20,790
SGS 22.70 -3.70 (14.02%) 0 0
SHC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SSG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SSG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
STG 24.00 -0.40 (1.64%) 3,670 88,080
STS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SWC 13.00 0.00 (0.00%) 0 0
TCL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TCO 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TJC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TMS 51.90 +1.40 (2.77%) 1,000 51,900.00
VFC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VFC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VFR 4.30 +0.50 (13.16%) 0 0
VGP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VGP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VIP 7.55 0.00 (0.00%) 6,050 45,677.50
VNA 1.40 +0.10 (7.69%) 0 0
VNF 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VNL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VNT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VOS 1.05 -0.01 (0.94%) 17,600 18,480
VSC 56.80 -0.20 (0.35%) 9,270 526,535.99
VSG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VSG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VST 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VST 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VTO 7.91 +0.10 (1.28%) 110 870.10
WTC 6.40 +0.80 (14.29%) 0 0