Vận chuyển công nghiệp
40.55
+0.41 (1.03%)
Mở cửa: 40.37 Cao: 40.80 Thấp: 39.76 Cao 52 tuần: 46.07 Thấp 52 tuần: 39.74
Khối lượng: 1,896,710 Khối lượng BQ: 2,063,158.65 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
ARM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
CII 30.55 +0.45 (1.50%) 1,506,740 46,030,905.49
DDM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DDM 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
DVP 72.10 0.00 (0.00%) 290 20,909.00
DXP 12.00 +0.10 (0.84%) 3,010 36,120
DXP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
GMD 26.95 +0.05 (0.19%) 16,710 450,334.52
HCT 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
HHG 1.60 0.00 (0.00%) 68,703 109,924.80
HMH 11.00 -0.10 (0.90%) 16,200 178,200
HTV 15.75 +0.15 (0.96%) 10 157.50
ILC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MAC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
NOS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PJC 38.70 -4.30 (10.00%) 500 19,350.00
PRC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PSB 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PSP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
PTS 5.40 0.00 (0.00%) 100 540
SFI 31.50 +2.00 (6.78%) 660 20,790
SGS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SHC 5.80 +0.70 (13.73%) 0 0
SSG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SSG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
STG 24.00 -0.40 (1.64%) 3,670 88,080
STS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SWC 15.30 -0.20 (1.29%) 0 0
TCL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TCO 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TJC 0.00 0.00 (0.00%) 40 0
TMS 51.90 +1.40 (2.77%) 1,000 51,900.00
VFC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VFC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VFR 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VGP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VGP 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VIP 7.55 0.00 (0.00%) 6,050 45,677.50
VNA 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VNF 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VNL 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VNT 31.00 -2.40 (7.19%) 500 15,500
VOS 1.05 -0.01 (0.94%) 17,600 18,480
VSC 56.80 -0.20 (0.35%) 9,270 526,535.99
VSG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VSG 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VST 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VST 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VTO 7.91 +0.10 (1.28%) 110 870.10
WTC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0