Sản xuất thực phẩm
43.73
-0.02 (0.05%)
Mở cửa: 43.61 Cao: 44.22 Thấp: 42.98 Cao 52 tuần: 49.68 Thấp 52 tuần: 42.56
Khối lượng: 621,000 Khối lượng BQ: 960,495.00 GTGD: GTGD BQ:
P/E: P/BV: Beta: Shares: %Room:
chart
Mã CK Giá Thay đổi Thay đổi % KLGD GTGD
AGD 54.00 -2.00 (3.57%) 50 2,700
ANV 6.00 +0.35 (6.19%) 170 1,020
ASA 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
ATA 0.40 +0.10 (33.33%) 0 0
ATA 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
AVF 0.30 -0.10 (25.00%) 0 0
AVF 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
BBC 95.00 +1.00 (1.06%) 130 12,350
BLF 3.20 0.00 (0.00%) 2,100 6,720
CAD 0.50 0.00 (0.00%) 0 0
CAD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
CAN 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
CAN 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
CFC 10.10 +1.20 (13.48%) 0 0
CMX 4.25 +0.05 (1.19%) 630 2,677.50
DHC 36.00 -0.80 (2.17%) 20,000 720,000
FBT 4.70 0.00 (0.00%) 20 94
FMC 19.95 +0.30 (1.53%) 46,890 935,455.55
HHC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
ICF 2.55 -0.05 (1.92%) 1,910 4,870.50
KDC 35.80 -0.20 (0.56%) 14,430 516,593.99
KSC 0.70 +0.20 (40.00%) 0 0
KTS 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
LAF 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
LSS 13.10 +0.40 (3.15%) 312,840 4,098,204
MCF 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
MSN 63.00 -0.10 (0.16%) 192,160 12,106,080
NGC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
NHS 16.00 0.00 (0.00%) 1,179,050 18,864,800
S33 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SAF 55.80 0.00 (0.00%) 600 33,480.00
SAF 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SBT 25.00 -0.20 (0.79%) 202,420 5,060,500
SGC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SGC 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SJ1 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SJ1 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
SPD 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
TAC 78.80 +1.80 (2.34%) 10 788.00
TS4 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VHF 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VLF 0.80 -0.10 (11.11%) 0 0
VLF 0.00 0.00 (0.00%) 0 0
VNH 0.50 0.00 (0.00%) 0 0
VNH 1.70 -1,698.30 (99.90%) 1,000 1,700
VTF 0.00 0.00 (0.00%) 0 0