Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC

87 Hàm Nghi - Phuờng Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)3 911 9999 - (028)3 915 2226 - (028)3 915 2227

Fax: (028)3 911 8888 - (028)3 915 2225

Email: infosjcs@sjcs.com.vn

Facebook: @chungkhoansjc