(*BETA*) Bảng giá UPCOM ngày 26/09/2017 (Cập nhật lúc ): HSI 0.00-1.80 (0.00 );  IFS 13.10-13.10 (0.00 );  MTG 3.60-3.60 (-0.10 );  VST 0.00-1.10 (0.00 );  BT6 5.20-5.20 (0.00 );  BTC 0.00-42.00 (0.00 );  CAD 0.00-1.10 (0.00 );  CNT 0.00-1.80 (0.00 );  CYC 0.00-1.90 (0.00 );  DCT 0.00-1.50 (0.00 );  DDM 0.00-0.90 (0.00 );  HBD 0.00-14.20 (0.00 );  HLA 0.00-0.40 (0.00 );  MIC 0.00-4.50 (0.00 );  MMC 0.00-1.00 (0.00 );  PPG 0.00-1.80 (0.00 );  PTM 0.00-22.90 (0.00 );  PVA 0.00-0.60 (0.00 );  S12 1.20-1.20 (0.00 );  S96 0.00-0.80 (0.00 );  SCC 0.00-2.50 (0.00 );  SD3 4.20-4.10 (-0.15 );  SD8 0.00-0.50 (0.00 );  SDJ 13.90-11.50 (+0.60 );  SDY 0.00-6.50 (0.00 );  TTP 0.00-30.10 (0.00 );  VFC 0.00-8.70 (0.00 );  VKP 0.00-0.30 (0.00 );  VNA 1.30-1.20 (+0.05 );  VSG 0.00-1.50 (0.00 );  CFC 0.00-14.40 (0.00 );  DDN 16.00-16.00 (0.00 );  HIG 6.00-5.90 (+0.05 );  VTA 7.40-7.40 (+0.20 );  TGP 10.00-9.90 (+0.15 );  BHC 0.00-2.80 (0.00 );  BHV 0.00-4.90 (0.00 );  CID 0.00-3.40 (0.00 );  CTN 0.00-0.80 (0.00 );  DAC 0.00-7.50 (0.00 );  DTC 0.00-17.40 (0.00 );  HBD 0.00-0.00 (0.00 );  HPB 0.00-13.60 (0.00 );  V15 0.00-0.50 (0.00 );  VHH 0.00-2.30 (0.00 );  PTG 0.00-1.60 (0.00 );  PTH 0.00-11.50 (0.00 );  PTP 0.00-12.60 (0.00 );  PTT 0.00-3.50 (0.00 );  PX1 0.00-10.00 (0.00 );  S33 0.00-27.50 (0.00 );  SCO 0.00-2.00 (0.00 );  SDI 60.80-59.10 (-0.75 );  SDK 0.00-27.00 (0.00 );  SDV 0.00-14.40 (0.00 );  SGS 0.00-11.30 (0.00 );  SMB 28.20-28.20 (+0.20 );  SPC 0.00-18.20 (0.00 );  SPD 0.00-7.40 (0.00 );  SSF 0.00-10.00 (0.00 );  STS 0.00-35.00 (0.00 );  STU 0.00-28.00 (0.00 );  STV 0.00-15.80 (0.00 );  SWC 14.00-13.40 (-0.50 );  TBT 0.00-2.30 (0.00 );  TDS 10.30-10.00 (-0.25 );  TIS 11.70-11.50 (0.00 );  TMW 0.00-9.20 (0.00 );  TNB 6.00-6.00 (0.00 );  TNM 0.00-4.30 (0.00 );  TNY 0.00-8.00 (0.00 );  TTG 0.00-6.00 (0.00 );  TTR 0.00-25.50 (0.00 );  TVG 0.00-0.90 (0.00 );  UDJ 7.00-7.00 (+0.40 );  VCA 10.50-10.40 (-0.35 );  VCT 0.00-5.30 (0.00 );  VDN 0.00-10.10 (0.00 );  VDT 21.00-20.00 (-2.50 );  VHF 0.00-17.30 (0.00 );  VIR 0.00-10.00 (0.00 );  VKD 45.60-45.60 (+5.90 );  VNX 0.00-3.00 (0.00 );  VPC 1.10-1.10 (-0.10 );  VQC 10.70-10.70 (-1.80 );  VT1 0.00-12.80 (0.00 );  VTA 0.00-0.00 (0.00 );  VTI 0.00-2.10 (0.00 );  WSB 53.90-52.50 (+0.40 );  WTC 0.00-2.20 (0.00 );  SJM 1.10-0.90 (0.00 );  SRB 0.00-1.60 (0.00 );  STL 0.00-1.20 (0.00 );  TLT 18.00-18.00 (0.00 );  V11 0.00-0.60 (0.00 );  VBH 0.00-9.30 (0.00 );  VC5 0.00-0.70 (0.00 );  VFR 0.00-8.50 (0.00 );  VSP 0.00-1.10 (0.00 );  YBC 0.00-15.70 (0.00 );  ABI 30.50-29.00 (+1.65 );  PEC 0.00-10.00 (0.00 );  PJS 0.00-13.00 (0.00 );  PMT 4.60-4.60 (+0.50 );  POV 0.00-9.00 (0.00 );  PSB 5.10-5.00 (-0.25 );  PSL 0.00-57.00 (0.00 );  PSP 8.00-7.80 (+0.10 );  ATA 0.00-0.90 (0.00 );  AVF 0.00-0.40 (0.00 );  C21 23.40-23.40 (+0.30 );  FDG 0.00-1.20 (0.00 );  GTT 0.00-0.60 (0.00 );  KTB 0.00-1.90 (0.00 );  NTB 0.00-0.90 (0.00 );  PXL 2.60-2.60 (0.00 );  PXM 0.00-0.50 (0.00 );  SBS 2.30-2.30 (0.00 );  VES 1.10-1.00 (+0.05 );  VLF 0.00-0.70 (0.00 );  VNH 1.70-1.60 (-0.05 );  VNI 6.00-6.00 (+0.70 );  BVG 1.50-1.40 (+0.05 );  EFI 0.00-8.20 (0.00 );  GGG 0.00-0.70 (0.00 );  HDO 0.00-1.10 (0.00 );  NTW 0.00-25.20 (0.00 );  VPC 1,600.00-1,400.00 (+100.00 );  NNT 0.00-16.90 (0.00 );  LKW 14.10-14.10 (+1.00 );  VSP 0.00-0.00 (0.00 );  MTC 0.00-10.00 (0.00 );  PTK 0.00-1.70 (0.00 );  CAD 0.00-0.00 (0.00 );  NBS 0.00-40.00 (0.00 );  PID 0.00-6.30 (0.00 );  VNN 0.00-8.20 (0.00 );  V11 0.00-0.00 (0.00 );  LM3 0.00-8.10 (0.00 );  PFL 1.70-1.70 (+0.10 );  PHH 0.00-14.10 (0.00 );  PSG 0.00-0.40 (0.00 );  PVR 0.00-2.10 (0.00 );  QCC 0.00-8.30 (0.00 );  S27 0.00-4.20 (0.00 );  SD1 0.00-1.60 (0.00 );  SDB 0.00-1.20 (0.00 );  SDH 2.30-2.30 (+0.30 );  SQC 0.00-81.00 (0.00 );  ACE 0.00-25.00 (0.00 );  ADP 0.00-30.70 (0.00 );  BMJ 0.00-15.00 (0.00 );  BTC 0.00-0.00 (0.00 );  BTG 0.00-5.30 (0.00 );  BTW 15.50-15.50 (0.00 );  BVN 0.00-8.50 (0.00 );  BWA 0.00-4.80 (0.00 );  CI5 0.00-16.50 (0.00 );  CT3 0.00-9.60 (0.00 );  CZC 0.00-7.00 (0.00 );  D26 0.00-10.50 (0.00 );  DAP 0.00-31.60 (0.00 );  DBM 0.00-23.00 (0.00 );  DGT 21.20-19.60 (+1.90 );  DLD 0.00-6.90 (0.00 );  DNL 0.00-14.20 (0.00 );  DNS 12.00-12.00 (0.00 );  DPP 0.00-13.50 (0.00 );  DTV 0.00-18.00 (0.00 );  DVH 0.00-8.70 (0.00 );  DXL 0.00-2.30 (0.00 );  FBA 0.00-0.90 (0.00 );  GDW 15.10-15.00 (+0.65 );  GER 5.10-5.10 (-0.80 );  GHC 33.50-33.50 (+0.20 );  GTH 4.80-4.30 (+0.35 );  H11 0.00-5.10 (0.00 );  HCI 0.00-5.30 (0.00 );  HDM 0.00-25.00 (0.00 );  HFC 10.00-10.00 (-4.00 );  HFX 0.00-1.40 (0.00 );  HPP 0.00-45.00 (0.00 );  HPT 0.00-8.10 (0.00 );  ICI 0.00-8.70 (0.00 );  IHK 0.00-21.90 (0.00 );  IME 0.00-9.00 (0.00 );  IN4 0.00-56.00 (0.00 );  KBE 0.00-10.40 (0.00 );  KCE 0.00-18.50 (0.00 );  KSC 0.00-0.50 (0.00 );  LCC 0.00-3.10 (0.00 );  MDF 0.00-6.00 (0.00 );  MEF 0.00-0.90 (0.00 );  MTH 0.00-12.00 (0.00 );  MTP 0.00-16.00 (0.00 );  NBW 0.00-13.40 (0.00 );  ND2 20.00-20.00 (+2.50 );  NDC 0.00-23.80 (0.00 );  NHN 0.00-30.00 (0.00 );  NOS 0.00-0.40 (0.00 );  SSG 0.00-1.60 (0.00 );  NMK 0.00-12.50 (0.00 );  NNG 0.00-7.00 (0.00 );  HLA 0.00-0.00 (0.00 );  CKD 0.00-16.70 (0.00 );  PTM 0.00-0.00 (0.00 );  LM3 0.00-0.00 (0.00 );  AVF 0.00-0.00 (0.00 );  TVB 15.40-14.80 (+0.50 );  ISH 13.00-13.00 (0.00 );  AGX 0.00-41.00 (0.00 );  BCP 7.40-7.40 (0.00 );  DOP 0.00-14.80 (0.00 );  SLC 0.00-8.10 (0.00 );  RBC 0.00-14.60 (0.00 );  THW 0.00-14.80 (0.00 );  BTU 0.00-6.20 (0.00 );  KTB 0.00-0.00 (0.00 );  PTK 0.00-0.00 (0.00 );  PXL 2,400.00-2,300.00 (-50.00 );  PMJ 0.00-13.00 (0.00 );  BEL 0.00-7.10 (0.00 );  DC1 13.20-13.20 (-2.30 );  DT4 0.00-0.00 (0.00 );  NAP 0.00-11.50 (0.00 );  RAT 0.00-12.00 (0.00 );  VGL 0.00-5.70 (0.00 );  AUM 0.00-0.00 (0.00 );  HND 0.00-9.00 (0.00 );  L63 0.00-5.00 (0.00 );  TTV 0.00-0.00 (0.00 );  SHX 0.00-5.00 (0.00 );  GTS 0.00-8.30 (0.00 );  VSN 38.00-38.00 (+0.20 );  BT1 18.00-18.00 (0.00 );  DND 16.00-16.00 (+0.20 );  QBR 9.00-9.00 (0.00 );  TVU 0.00-7.20 (0.00 );  MES 0.00-0.00 (0.00 );  ATA 0.00-0.00 (0.00 );  HHR 0.00-0.00 (0.00 );  ONW 0.00-15.90 (0.00 );  X77 0.00-0.30 (0.00 );  BTD 16.00-15.50 (+0.65 );  TTP 0.00-0.00 (0.00 );  BHP 12.00-12.00 (-0.40 );  DTC 0.00-0.00 (0.00 );  ASD 0.00-1.00 (0.00 );  SDJ 0.00-0.00 (0.00 );  MIC 0.00-0.00 (0.00 );  TL4 7.80-7.80 (+0.10 );  RCD 29.20-26.40 (+1.80 );  VFC 0.00-0.00 (0.00 );  CEC 0.00-13.20 (0.00 );  CNC 0.00-38.70 (0.00 );  DAS 0.00-3.60 (0.00 );  DTN 5.40-5.40 (-3.60 );  DVC 0.00-6.00 (0.00 );  HBD 0.00-0.00 (0.00 );  HPB 0.00-0.00 (0.00 );  MMC 0.00-0.00 (0.00 );  NTB 0.00-0.00 (0.00 );  PRO 0.00-5.70 (0.00 );  PVA 0.00-0.00 (0.00 );  PXM 0.00-0.00 (0.00 );  QCC 0.00-0.00 (0.00 );  QPH 0.00-17.50 (0.00 );  SBS 2,100.00-1,800.00 (-150.00 );  SCC 0.00-0.00 (0.00 );  SD3 5,000.00-4,900.00 (+50.00 );  SDB 0.00-0.00 (0.00 );  SJM 1,000.00-1,000.00 (+100.00 );  SPH 0.00-6.00 (0.00 );  SSN 17.60-17.30 (+0.15 );  STL 0.00-0.00 (0.00 );  TBD 39.10-38.50 (-0.30 );  VCX 2.30-2.30 (+0.10 );  VHH 0.00-0.00 (0.00 );  VIN 0.00-10.80 (0.00 );  VKP 0.00-0.00 (0.00 );  VTX 0.00-15.90 (0.00 );  YBC 0.00-0.00 (0.00 );  XPH 5.70-5.70 (-0.10 );  DDM 0.00-0.00 (0.00 );  KTL 17.20-17.20 (+0.40 );  TLT 16,800.00-16,800.00 (-100.00 );  VSG 0.00-0.00 (0.00 );  VRG 4.50-4.50 (0.00 );  SFT 0.00-3.00 (0.00 );  SNC 13.50-13.50 (+0.20 );  S27 0.00-0.00 (0.00 );  GTC 0.00-0.00 (0.00 );  CNH 0.00-11.70 (0.00 );  ICN 0.00-25.40 (0.00 );  TOP 2.10-2.10 (+0.10 );  C71 0.00-10.80 (0.00 );  MSR 18.70-18.00 (+0.25 );  HU6 0.00-5.10 (0.00 );  TVM 0.00-4.80 (0.00 );  VTM 0.00-0.00 (0.00 );  CMP 0.00-0.00 (0.00 );  TDM 0.00-20.00 (0.00 );  DCT 0.00-0.00 (0.00 );  I10 0.00-0.00 (0.00 );  KIP 0.00-25.00 (0.00 );  VPD 0.00-14.00 (0.00 );  MTM 0.00-2.60 (0.00 );  FCC 0.00-11.00 (0.00 );  VC5 0.00-0.00 (0.00 );  DBH 0.00-6.00 (0.00 );  IPA 20.00-20.00 (+0.80 );  DNR 0.00-0.00 (0.00 );  NLS 0.00-11.10 (0.00 );  TAW 18.00-20.00 (-1.00 );  VOC 21.90-20.80 (+0.35 );  QSP 0.00-12.90 (0.00 );  APL 0.00-0.00 (0.00 );  MVB 6.30-6.30 (-0.20 );  SPB 0.00-62.00 (0.00 );  C21 0.00-0.00 (0.00 );  CQT 0.00-2.70 (0.00 );  LQN 0.00-0.00 (0.00 );  RTS 0.00-9.40 (0.00 );  XHC 14.70-17.20 (-1.25 );  VCW 0.00-35.00 (0.00 );  CVC 0.00-10.50 (0.00 );  GTD 0.00-12.10 (0.00 );  HHN 0.00-0.00 (0.00 );  VCP 21.80-21.60 (-0.30 );  HEC 0.00-17.80 (0.00 );  SCH 0.00-9.10 (0.00 );  SEA 16.00-16.00 (0.00 );  TNP 0.00-10.00 (0.00 );  IST 0.00-12.80 (0.00 );  MCH 53.30-52.20 (-0.25 );  DBD 50.00-50.00 (+0.50 );  DPH 26.00-26.00 (+0.80 );  PXC 0.00-0.00 (0.00 );  HFB 0.00-9.70 (0.00 );  CNT 0.00-0.00 (0.00 );  HHA 0.00-51.70 (0.00 );  PFL 1,600.00-1,500.00 (+50.00 );  NQB 0.00-0.00 (0.00 );  LAI 0.00-16.50 (0.00 );  VMA 0.00-16.10 (0.00 );  PHH 15,000.00-13,300.00 (-850.00 );  BDW 0.00-6.30 (0.00 );  HJC 0.00-3.70 (0.00 );  DLT 0.00-13.30 (0.00 );  NPH 0.00-18.20 (0.00 );  BLI 7.00-7.00 (0.00 );  MKT 0.00-15.30 (0.00 );  LAW 0.00-13.40 (0.00 );  SD8 0.00-0.00 (0.00 );  VTG 0.00-11.40 (0.00 );  XMD 0.00-4.10 (0.00 );  VLF 0.00-0.00 (0.00 );  HD2 15.40-14.60 (-0.50 );  MGC 0.00-7.00 (0.00 );  ABC 18.40-18.10 (-0.15 );  BLN 0.00-9.90 (0.00 );  HMG 0.00-7.20 (0.00 );  YRC 0.00-8.60 (0.00 );  CTW 0.00-6.10 (0.00 );  EAD 0.00-20.00 (0.00 );  SP2 0.00-6.50 (0.00 );  HAC 4.40-4.30 (+0.05 );  TW3 0.00-15.00 (0.00 );  RTB 0.00-13.20 (0.00 );  SAC 12.50-11.50 (+1.00 );  UPH 0.00-25.00 (0.00 );  VCE 0.00-8.00 (0.00 );  AMS 8.70-8.70 (+0.10 );  FSO 0.00-12.50 (0.00 );  SEP 0.00-8.00 (0.00 );  TTD 0.00-46.00 (0.00 );  USC 0.00-10.60 (0.00 );  SPV 0.00-7.00 (0.00 );  CLX 11.00-10.30 (-0.25 );  RTH 0.00-6.00 (0.00 );  DCI 0.00-0.00 (0.00 );  CCP 0.00-15.20 (0.00 );  EIN 0.00-4.00 (0.00 );  HDP 14.20-14.20 (+0.20 );  QTP 8.50-8.40 (+0.05 );  RHN 0.00-10.00 (0.00 );  TRT 0.00-16.90 (0.00 );  VNH 1,700.00-1,700.00 (0.00 );  G20 0.00-1.50 (0.00 );  SGR 31.50-31.50 (+0.40 );  DDV 7.80-7.10 (+0.05 );  VST 0.00-0.00 (0.00 );  CCR 0.00-18.70 (0.00 );  SDX 0.00-5.20 (0.00 );  UEM 45.50-45.50 (+4.00 );  BVG 0.00-0.00 (0.00 );  NDP 0.00-35.70 (0.00 );  KCB 0.00-2.80 (0.00 );  TPS 0.00-24.50 (0.00 );  HHV 0.00-11.70 (0.00 );  ITS 3.60-3.60 (+0.10 );  VPA 0.00-5.70 (0.00 );  HU4 0.00-4.40 (0.00 );  IFC 0.00-15.30 (0.00 );  HBI 0.00-26.00 (0.00 );  DAC 0.00-0.00 (0.00 );  HKP 0.00-5.70 (0.00 );  SGP 8.80-8.80 (+0.40 );  HRT 0.00-4.10 (0.00 );  VLB 42.30-39.00 (+3.85 );  HRG 0.00-6.60 (0.00 );  IBC 25.10-24.70 (+0.00 );  HES 0.00-13.00 (0.00 );  CCV 0.00-8.00 (0.00 );  DBW 0.00-0.00 (0.00 );  SID 0.00-18.80 (0.00 );  VEE 0.00-10.00 (0.00 );  VIB 22.50-21.60 (+0.35 );  AMP 16.80-16.80 (+0.10 );  BTB 0.00-9.00 (0.00 );  CHS 0.00-8.90 (0.00 );  CKH 0.00-7.10 (0.00 );  DCF 8.70-8.70 (+0.70 );  DFC 41.00-41.00 (-2.90 );  DPG 54.10-53.30 (-0.40 );  GVT 0.00-9.00 (0.00 );  PNT 0.00-9.00 (0.00 );  VIF 13.90-13.40 (+0.25 );  FOX 71.90-71.90 (-1.10 );  X18 4.40-4.40 (-0.70 );  BRS 0.00-7.10 (0.00 );  VIM 0.00-12.60 (0.00 );  MVY 0.00-10.00 (0.00 );  NAS 30.30-30.10 (-3.90 );  TMG 0.00-16.30 (0.00 );  AC4 0.00-16.20 (0.00 );  CPH 0.00-0.00 (0.00 );  HLB 37.20-37.20 (+4.80 );  TQN 0.00-17.00 (0.00 );  CHC 0.00-10.00 (0.00 );  EMG 0.00-17.10 (0.00 );  SBD 16.80-16.80 (+1.60 );  KHW 0.00-0.00 (0.00 );  NUE 7.30-7.30 (+0.30 );  PND 6.90-6.90 (+0.90 );  BTV 0.00-21.20 (0.00 );  FCS 0.00-10.00 (0.00 );  GEG 14.60-14.10 (+0.25 );  NAC 0.00-6.00 (0.00 );  GSM 11.20-11.20 (+0.20 );  VT8 0.00-7.30 (0.00 );  SSG 0.00-0.00 (0.00 );  VNI 0.00-0.00 (0.00 );  SD1 0.00-0.00 (0.00 );  PPG 0.00-0.00 (0.00 );  V15 0.00-0.00 (0.00 );  PTE 0.00-3.10 (0.00 );  VNP 4.90-4.90 (+0.10 );  ISG 0.00-2.90 (0.00 );  CMK 0.00-0.00 (0.00 );  MTA 2.50-2.50 (+0.10 );  HNF 63.00-55.00 (+4.10 );  NCS 48.00-48.00 (-0.60 );  PIS 0.00-15.50 (0.00 );  PVO 5.00-5.00 (0.00 );  CXH 0.00-9.00 (0.00 );  TND 0.00-7.40 (0.00 );  NWT 0.00-6.00 (0.00 );  BDG 0.00-28.00 (0.00 );  BMN 0.00-0.00 (0.00 );  SVG 0.00-4.80 (0.00 );  CID 0.00-0.00 (0.00 );  MTL 0.00-13.90 (0.00 );  KSV 0.00-11.50 (0.00 );  BSP 24.00-24.00 (+0.30 );  FDG 0.00-0.00 (0.00 );  NBR 0.00-6.30 (0.00 );  BTR 0.00-9.60 (0.00 );  UCT 0.00-0.00 (0.00 );  IFS 0.00-0.00 (0.00 );  NQT 0.00-8.50 (0.00 );  SZE 0.00-7.60 (0.00 );  HNP 24.60-24.30 (-0.45 );  PVM 10.20-10.10 (+0.05 );  PVP 4.70-4.70 (-0.80 );  QNS 70.60-70.40 (-0.10 );  VPR 0.00-17.00 (0.00 );  ANT 9.60-9.60 (-0.10 );  KHD 0.00-7.50 (0.00 );  QHW 0.00-31.60 (0.00 );  VBG 0.00-0.00 (0.00 );  PCF 0.00-10.00 (0.00 );  VNN 0.00-0.00 (0.00 );  HPD 13.50-13.50 (-0.80 );  MCI 0.00-5.30 (0.00 );  DCD 0.00-8.20 (0.00 );  AGP 0.00-23.50 (0.00 );  SGN 150.80-150.80 (+0.80 );  VGG 53.00-52.50 (-0.45 );  NSG 11.50-11.50 (0.00 );  CTN 0.00-0.00 (0.00 );  S12 0.00-0.00 (0.00 );  SQC 0.00-0.00 (0.00 );  SRB 0.00-0.00 (0.00 );  CNN 0.00-12.10 (0.00 );  ICC 50.00-50.00 (0.00 );  NBT 0.00-6.00 (0.00 );  DDH 0.00-10.40 (0.00 );  VNB 15.00-15.00 (+0.30 );  TAP 0.00-7.00 (0.00 );  HAN 0.00-10.70 (0.00 );  L45 0.00-2.10 (0.00 );  NNB 0.00-0.00 (0.00 );  NTR 0.00-6.00 (0.00 );  CMF 0.00-90.00 (0.00 );  HNT 0.00-4.10 (0.00 );  LCW 0.00-0.00 (0.00 );  NS2 0.00-15.10 (0.00 );  AFX 4.10-4.10 (+0.10 );  DSV 0.00-0.00 (0.00 );  HTU 0.00-0.00 (0.00 );  RCC 0.00-18.30 (0.00 );  GGS 0.00-10.00 (0.00 );  HTW 0.00-0.00 (0.00 );  DOC 0.00-10.40 (0.00 );  NTC 70.00-68.90 (-0.75 );  SSU 0.00-10.70 (0.00 );  C12 0.00-17.20 (0.00 );  G36 10.00-9.90 (+1.25 );  NS3 0.00-15.20 (0.00 );  QNW 0.00-0.00 (0.00 );  SB1 0.00-14.00 (0.00 );  GCB 0.00-5.80 (0.00 );  SPA 0.00-18.00 (0.00 );  TB8 0.00-11.60 (0.00 );  BDF 0.00-0.00 (0.00 );  PKR 0.00-6.60 (0.00 );  TNS 0.00-3.80 (0.00 );  VWS 0.00-15.50 (0.00 );  HGW 0.00-0.00 (0.00 );  GND 18.50-18.50 (-0.60 );  TUG 7.40-7.40 (-1.10 );  HTR 0.00-12.00 (0.00 );  PIA 24.10-23.60 (+0.25 );  CDG 0.00-9.40 (0.00 );  BT6 5,400.00-5,300.00 (+150.00 );  MH3 20.70-20.50 (-0.10 );  VES 1,200.00-1,100.00 (+50.00 );  BHC 0.00-0.00 (0.00 );  SHG 0.00-3.30 (0.00 );  SAS 0.00-29.20 (0.00 );  MTG 3,800.00-3,800.00 (0.00 );  PID 0.00-0.00 (0.00 );  PSG 0.00-0.00 (0.00 );  TRS 58.30-58.30 (-1.10 );  VLG 6.00-6.00 (+0.10 );  HNB 26.00-26.00 (-9.20 );  CGP 0.00-8.00 (0.00 );  GEX 22.80-22.40 (-0.50 );  VLC 16.30-16.00 (+0.15 );  VEF 59.70-58.80 (-0.45 );  PEQ 20.70-20.70 (+2.70 );  TVN 0.00-6.40 (0.00 );  DNW 0.00-14.90 (0.00 );  PNG 14.00-14.00 (+0.50 );  GTT 0.00-0.00 (0.00 );  CDH 0.00-0.00 (0.00 );  ACV 64.00-64.00 (+0.60 );  BSG 0.00-8.90 (0.00 );  HPW 0.00-7.80 (0.00 );  POS 12.40-12.40 (+1.00 );  SRT 0.00-4.80 (0.00 );  HLR 0.00-6.00 (0.00 );  NVP 0.00-0.00 (0.00 );  RLC 0.00-0.00 (0.00 );  DTK 0.00-14.00 (0.00 );  HEM 0.00-14.10 (0.00 );  HVN 26.30-25.90 (-0.10 );  L12 0.00-6.50 (0.00 );  VGT 11.40-11.40 (0.00 );  MCT 0.00-0.00 (0.00 );  HSA 0.00-39.20 (0.00 );  PAI 0.00-0.00 (0.00 );  SBL 18.50-18.50 (+0.20 );  BSQ 25.00-25.00 (0.00 );  DTG 22.40-22.40 (-3.90 );  EIC 0.00-8.00 (0.00 );  QNU 0.00-0.00 (0.00 );  MVC 10.70-10.70 (+0.20 );  QLT 0.00-9.50 (0.00 );  ACS 0.00-9.50 (0.00 );  VLW 9.90-9.90 (+1.20 );  NAW 0.00-0.00 (0.00 );  ATB 4.40-4.40 (-0.70 );  PPH 17.50-17.50 (+0.20 );  HBH 6.40-6.40 (-1.10 );  TOT 9.40-9.40 (+1.20 );  HEJ 0.00-9.80 (0.00 );  VEC 5.60-5.60 (+0.20 );  SCS 91.10-90.50 (-0.30 );  DSG 0.00-0.00 (0.00 );  DHB 0.00-0.00 (0.00 );  TVP 0.00-45.50 (0.00 );  CE1 0.00-14.00 (0.00 );  DNE 0.00-6.60 (0.00 );  CMW 0.00-0.00 (0.00 );  TVA 0.00-28.60 (0.00 );  THR 0.00-0.00 (0.00 );  TTN 0.00-4.70 (0.00 );  TSG 0.00-0.00 (0.00 );  UPC 12.80-12.80 (+1.60 );  HCS 0.00-7.00 (0.00 );  PDV 0.00-4.50 (0.00 );  DSS 0.00-0.00 (0.00 );  TEC 0.00-0.00 (0.00 );  VIH 19.40-17.80 (+1.70 );  BDP 0.00-0.00 (0.00 );  MTS 0.00-0.00 (0.00 );  BSD 0.00-43.00 (0.00 );  MIG 13.30-13.10 (-0.20 );  DHD 30.90-30.90 (+0.10 );  PYU 0.00-0.00 (0.00 );  MPY 0.00-0.00 (0.00 );  DVN 16.40-16.10 (-0.05 );  SIV 52.00-52.00 (-0.30 );  MLC 0.00-0.00 (0.00 );  TNW 0.00-9.00 (0.00 );  TTS 0.00-6.00 (0.00 );  DAR 0.00-3.30 (0.00 );  PVH 2.00-2.00 (0.00 );  CEG 0.00-14.30 (0.00 );  DP2 13.00-13.00 (-1.20 );  PWS 0.00-10.50 (0.00 );  DRI 12.90-12.90 (+0.30 );  SBM 0.00-23.10 (0.00 );  VGV 8.50-8.50 (0.00 );  HMS 33.10-33.10 (-1.20 );  C36 0.00-0.00 (0.00 );  LIC 6.00-6.00 (0.00 );  THU 0.00-0.00 (0.00 );  BMV 0.00-0.00 (0.00 );  HTG 17.40-17.30 (+0.25 );  BMD 0.00-7.20 (0.00 );  BSL 0.00-15.00 (0.00 );  NHV 12.90-12.80 (+0.05 );  APF 55.00-55.00 (+2.40 );  AFC 0.00-13.10 (0.00 );  CH5 0.00-0.00 (0.00 );  MC3 0.00-0.00 (0.00 );  PTO 0.00-13.50 (0.00 );  RGC 7.40-7.40 (-1.30 );  BRR 0.00-10.80 (0.00 );  DNH 21.00-21.00 (0.00 );  CBS 0.00-0.00 (0.00 );  CVH 0.00-0.00 (0.00 );  TTJ 0.00-67.00 (0.00 );  KLB 8.80-8.70 (-0.25 );  TCW 22.00-22.00 (+2.10 );  CMN 35.80-35.80 (-1.70 );  CDR 0.00-0.00 (0.00 );  CGV 3.10-3.10 (+0.10 );  VHD 8.40-8.40 (+0.90 );  KGU 24.10-24.10 (+3.10 );  HC3 24.90-24.00 (+0.35 );  BHA 0.00-12.60 (0.00 );  VAV 60.00-60.00 (0.00 );  DNN 0.00-6.70 (0.00 );  TDB 0.00-32.40 (0.00 );  NHH 82.30-82.30 (+1.20 );  SVL 0.00-0.00 (0.00 );  CCT 0.00-0.00 (0.00 );  MND 0.00-0.00 (0.00 );  VLP 0.00-10.00 (0.00 );  PSN 0.00-6.30 (0.00 );  HAM 0.00-16.20 (0.00 );  FSC 0.00-8.00 (0.00 );  BLT 0.00-32.00 (0.00 );  NED 0.00-8.00 (0.00 );  KSE 0.00-0.00 (0.00 );  BDT 12.50-12.50 (-0.30 );  HAF 0.00-15.80 (0.00 );  MLN 3.90-3.90 (+0.10 );  LMI 0.00-10.00 (0.00 );  CPI 0.00-1.70 (0.00 );  YTC 0.00-39.50 (0.00 );  TSJ 0.00-0.00 (0.00 );  HTE 6.30-6.30 (+0.20 );  CC4 0.00-6.70 (0.00 );  EME 20.00-20.00 (0.00 );  CC1 0.00-16.00 (0.00 );  LTG 51.50-51.50 (+0.40 );  PCM 0.00-6.50 (0.00 );  MTV 11.80-11.80 (-1.70 );  ART 21.10-20.30 (-0.40 );  NBE 8.20-8.20 (+0.20 );  JOS 0.00-0.00 (0.00 );  UMC 0.00-0.00 (0.00 );  LLM 10.50-10.50 (+0.60 );  LMC 14.90-14.30 (-0.50 );  TBN 0.00-0.00 (0.00 );  CCH 0.00-0.00 (0.00 );  NCP 0.00-10.00 (0.00 );  KGM 0.00-0.00 (0.00 );  LBC 0.00-0.00 (0.00 );  TEL 10.00-7.80 (-1.90 );  
TIN BÁN TIN MUA
MÃ CK GIÁ KHỐI LƯỢNG THỜI GIAN
TPBANK Ngân hàng TMCP Tiên Phong
13 20.000 26/07 10:21
YTECO CTCP XNK Y Tế TP.HCM
35 12.000 26/07 10:09
HDBANK Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP.HCM
17 200.000 26/07 10:12
OCB Ngân hàng TMCP Phuơng Đông
13.5 100.000 26/07 09:50
CTIN CTCP Viễn thông - Tin học bưu điện
30 50.000 26/07 09:59
MÃ CK GIÁ KHỐI LƯỢNG THỜI GIAN
TONDONGA CTCP Tôn Đông Á
32 50.000 26/07 10:02
MCMI CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu
45 75.000 26/07 10:11
ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình
10 300.000 26/07 10:15
TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thuơng Việt Nam
0.4 55.000 26/07 10:12
CTVT CTCP Công trình Viettel
31 20.000 26/07 09:58

Vietstock Weekly 25-29/09/2017: Tích lũy ngắn hạn?

25/09/2017 09:59 AM

Với khả năng phân hóa đồng đều ở nhóm Large Cap cùng tâm lý nhà đầu tư duy trì sự ổn định thì áp lực điều chỉnh trên thị trường được kỳ vọng sẽ diễn ra không quá mạnh. Tâm điểm của thị trường nhiều khả năng sẽ thuộc về sự sôi động của dòng tiền đầu cơ đón đầu KQKD quý 3/2017 trong tuần giao dịch tới.

Ồ ạt chào sàn, song cổ phiếu họ Vinatex vẫn “ế”!

25/09/2017 10:00 AM

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, UPCoM: VGT) lần lượt đẩy các công ty con chào sàn, song bức tranh giao dịch chung ở hầu hết các đơn vị này đều gói gọn trong hai chữ “ảm đạm”. Nguyên nhân từ đâu?

Chậm báo giao dịch bán cổ phiếu HHC và IDV, hai cá nhân bị phạt tiền

25/09/2017 10:05 AM

Ngày 22/09/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lần lượt ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Tú Oanh và ông Văn Phụng Hà tổng số tiền 37.5 triệu đồng do liên quan đến giao dịch cổ phiếu HHC và IDV.

Sacombank nâng cao chất lượng cuộc sống với nhiều sản phẩm cho vay ưu đãi

25/09/2017 10:07 AM

Tại Sacombank, hồ sơ vay vốn đơn giản, lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh chóng và điều kiện vay linh hoạt sẽ giúp bạn và gia đình nhanh chóng thực hiện những dự định như sở hữu một ngôi nhà mới, một chiếc xe mới, đi du lịch, mua sắm hay chuẩn bị kinh doanh hàng Tết…

Cảng ngàn tỉ Cái Mép - Thị Vải 'đói' hàng vì tàu chỉ thích về TP.HCM

25/09/2017 10:10 AM

Trong khi hàng về cảng Cát Lái nhiều, kẹt cả trong lẫn ngoài, thì hàng loạt cảng container nước sâu ở Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) lại “rảnh rỗi”, lượng hàng đi qua đây rất khiêm tốn so với công suất thiết kế.