Vinataba Cát Lợi trả tiếp 20% cổ tức bằng tiền 19/04/2017 09:37 AM

Năm 2017, Cát Lợi đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.647 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 96 tỷ đồng và mức chia cổ tức từ 30% đến 35%.

Ngày 5/5 tới đây CTCP Cát Lợi (Vinataba Cát Lợi - mã chứng khoán CLC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán vào 26/5/2017.

Như vậy Vinataba Cát Lợi sẽ chi khoảng 26,2 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Năm 2016, Cát Lợi đạt 1.817,5 tỷ đồng doanh thu, vượt 7% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt trên 141 tỷ đồng, vượt 76% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm mà ĐHCĐ giao phó (80 tỷ đồng). LNST đạt 111,6 tỷ đồng tăng gần 10% so với năm 2015. EPS đạt 8.513 đồng.

ĐHCĐ thường niên năm 2017 vừa qua của công ty đã thông qua việc chia cổ tức năm 2016 tổng tỷ lệ 35%. Trước đó, Vinataba Cát Lợi đã tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15% cho cổ đông. Thêm lần này, cổ đông Cát Lợi sẽ nhận đủ cổ tức được chia cho năm 2016.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017, Cát Lợi đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.647 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 96 tỷ đồng và mức chia cổ tức từ 30% đến 35%.

Nguồn: Theo Trí thức trẻ/VSD