VSH: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn 07/03/2011 06:00 PM