Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cổ phần hóa trọn gói từ khi doanh nghiệp bắt đầu triển khai công tác cổ phần hóa đến khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần và thực hiện hiệu quả những công việc chính sau:

  • Tư vấn xử lý các vấn đề về tài chính;
  • Thẩm định bất động sản, giá trị máy móc thiết bị, dự án đầu tư;
  • Hỗ trợ Doanh nghiệp xây dựng phương án cổ phần hoá phù hợp với đặc điểm, điều kiện và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp; hỗ trợ Doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục để phương án cổ phần hoá được phê duyệt và thực hiện hiệu quả: Tư vấn xây dựng bộ hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp; tư vấn xây dựng phương án lao động; tư vấn cấu trúc vốn Điều lệ; tư vấn lập phương án kinh doanh sau cổ phần hoá...
  • Tư vấn xây dựng bản điều lệ của công ty cổ phần;
  • Tư vấn tổ chức bán cổ phần trong nội bộ doanh nghiệp và bán đấu giá cổ phiếu ra ngoài doanh nghiệp;
  • Tư vấn tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu;
  • Tư vấn quản lý sổ cổ đông.