QUY ĐỊNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SÀN UPCOM

1. Thời gian giao dịch:

- Thời gian giao dịch từ 09h00 đến 14h15, nghỉ giữa phiên từ 11h30 - 13h00 các ngày trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ theo quy định.

2. Giá tham chiếu:

Ø  Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là bình quân gia quyền của các giá thực hiện qua phương thức giao dịch báo giá của ngày giao dịch gần nhất.

Ø  Trường hợp cổ phiếu mới được niêm yết, trong ngày giao dịch đầu tiên SGDCKHN không áp dụng biên độ dao động giá. Nếu trong ngày giao dịch đầu tiên không có giá thực hiện thì giá tham chiếu sẽ được xác định trong ngày giao dịch kế tiếp cho đến khi giá giao dịch được xác lập trên hệ thống.

Ø  Trường hợp giao dịch chứng khoán không được hưởng cổ tức và các quyền kèm theo, giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch của ngày giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị của các quyền kèm theo.

Ø  Trường hợp tách hoặc gộp cổ phiếu, giá tham chiếu tại ngày giao dịch trở lại được xác định theo nguyên tắc lấy giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch của ngày có giao dịch trước ngày tách, gộp điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộp cổ phiếu.

Ø  Trường hợp cổ phiếu  không có giao dịch trên hai mươi lăm (25) ngày giao dịch liên tiếp khi được giao dịch trở lại thì giá tham chiếu đựợc xác định tương tự quy định xác định giá tham chiếu của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch.

Ø  Trong một số trường hợp cần thiết, SGDCKHN có thể áp dụng phương pháp xác định giá tham chiếu khác sau khi được UBCKNN chấp thuận.

3. Biên độ giao động: Cổ phiếu +/-10% (không áp dụng biên độ dao động giá đối với Trái phiếu). Biên độ dao động giá sẽ có thể thay đổi tùy theo tình hình thị trường trong từng thời điểm cụ thể và do UBCKNN phê duyệt.

4. Giới hạn giao động giá đối với cổ phiếu được xác định như sau:

- Giá tối đa (giá trần) = Giá tham chiếu + (giá tham chiếu x 10%)

- Giá tối thiểu (giá sàn) = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 10%)

5. Hình thức thanh toán:

Ø  Giao dịch Trái phiếu: Thực hiện thanh toán bù trừ đa phương với ngày thanh toán là (T +1).

Ø  Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết và cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết: Thực hiện thanh toán bù trừ đa phương với ngày thanh toán là (T + 3).

Ø  Giao dịch thoả thuận có khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên: Thực hiện thanh toán trực tiếp với ngày thanh toán là (T + 1).

6. Hiệu lực của lệnh: lệnh được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch có hiệu lực cho đến khi kết thúc thời gian giao dịch hoặc đến khi lệnh bị huỷ bỏ.

7. Đơn vị yết giá: 100 VNĐ (không áp dụng đối với các giao dịch Trái phiếu).

8. Đơn vị giao dịch: Đơn vị giao dịch khớp lệnh liên tục là 100 cp hoặc 100 trái phiếu (số lượng là bội số của 100). Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận. Áp dụng khối lượng giao dịch tối thỉều đối với giao dịch thỏa thuận là 10 cổ phiếu hoặc 10 trái phiếu (khối lượng là bội số của 10)

9. Phương thức giao dịch: Giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch tại SGDCKHN được thực hiện theo 2 phương thức: Phương thức khớp lệnh liên tục và Phương thức thoả thuận.

 

SJCS