BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

(Áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2017)

 

     Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC (SJCS) trân trọng thông báo:

1.       Biểu phí dịch vụ giao dịch chứng khoán áp dụng cho khách hàng như sau:

Số TT

Loại Dịch vụ

Mức phí

I.      Giao dịch chứng khoán qua sàn

 

1

Giao dịch trực tuyến (cổ phiếu và chứng chỉ quỹ)

0,15%

2

Giao dịch khác (Tại sàn và qua điện thoại)

 

 

 

 

 

a.     Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trong ngày

 

-     Tổng giá trị giao dịch dưới 200 triệu VNĐ

0.30%

-     Tổng giá trị giao dịch từ 200 triệu VNĐ đến dưới 400 triệu VNĐ

0.25%

-     Tổng giá trị giao dịch từ 400 triệu VNĐ đến dưới 700 triệu VNĐ

0.20%

-     Tổng giá trị giao dịch từ 700 triệu VNĐ trở lên

0.15%

b.    Giao dịch trái phiếu

0.05% -0.1%

II.    Các dịch vụ khác

 

1

 Mở tài khoản

 Miễn phí

2

Lưu ký chứng khoán

 

 

a.  Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (*) 0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng

 

b.  Trái phiếu (*) 0,2 đồng/trái phiếu/tháng

3

Phí chuyển khoản chứng khoán (Khi đóng tài khoản hoặc theo yêu cầu khách hàng)

0,5 đồng/CP (phí tối thiểu 50.000 đồng)

Tối đa 500.000 đồng/1 lần CK)

4

Phí phong tỏa, giải tỏa cổ phiếu, trái phiếu niêm yết

0,03% giá trị phong tỏa tính theo mệnh giá, tối thiểu 100.000 đồng, tối đa 500.000 đồng.

5

Phí quản lý tài sản cầm cố cổ phiếu, trái phiếu niêm yết

0,2% giá trị theo mệnh giá
Tối thiểu 300.000đ/hợp đồng
Tối đa 10.000.000đ/ hợp đồng

6

Cung cấp giấy xác nhận số lượng chứng khoán

50.000 đồng/lần

III.   Giao dịch không qua sàn giao dịch(chưa bao gồm phí phải trả VSD)

 

1

Chào mua công khai

-       Đối tượng nộp phí: Bên chào mua và bên bán

-       Mức giá tính phí: Theo mức giá giao dịch với bên chào mua

 

-   Trường hợp SJCS thực hiện hồ sơ chuyển khoản chứng khoán qua VSD: 0.15%. Tối thiểu: 100.000 VNĐ/1 hồ sơ

 

-   Các trường hợp khác: 0.1%

2

Tặng, cho, thừa kế

-       Đối tượng nộp phí: Bên cho/tặng và bên nhận chuyển nhượng

-       Mức giá tính phí: Giá tham chiếu tại ngày SJCS nhận hồ sơ

 

3

Chuyển nhượng chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết

-       Đối tượng nộp phí: Bên chuyển khoản và bên nhận chuyển khoản

-       Mức giá tính phí: Theo giá trên hợp đồng không thấp hơn mệnh giá

4

Chuyển khoản CK theo hợp đồng chuyển nhượng sở hữu ngoài sàn

-       Đối tượng nộp phí: Bên chuyển khoản và bên nhận chuyển khoản

-       Mức giá tính phí:

           ·          Đ/v CK chưa niêm yết: tính theo mệnh giá

                     ·          Đ/v CK đã niêm yết/đăng ký GD: tính theo giá ghi trên HĐ chuyển nhượng nếu không thấp hơn mức giá tham chiếu của CK vào ngày  thực hiện chuyển quyền sở hữu; hoặc theo giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Theo thỏa thuận

Tối thiểu: 500.000VNĐ/Hồ sơ

         

             2.       Phí xin cấp mã số giao dịch chứng khoán cho khách hàng nước ngoài: 

- Cá nhân: 300.000 đồng.

- Tổ chức: Miễn phí.

3.       Phí tham gia đấu giá IPO:

- Khách hàng trong nước: Miễn phí.

- Khách hàng nước ngoài:

·         Phí làm thủ tục tham gia đấu giá, cung cấp tư liệu: Miễn phí.

·         Phí thu cho việc đấu giá trúng thầu và dịch vụ thanh toán với bên phát hành: 0,05% tổng giá trị giao dịch.

4.       Đấu thầu trái phiếu: Phí dịch vụ: 0.05% tính trên giá trị giao dịch.